فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در

فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس

فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس

فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت

فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از

فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت

فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود

فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص بازار اول شرکتهای موجود

فایل اکسل داده های شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی تیر 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی تیر 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار تهران از سال 88

فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95

برای امروز کاملترین فایل فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر 95 را خدمتتان آماده کرده ایم.

فایل اکسل داده های بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیر